โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ความเป็นมาของโครงการ

โครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส  (Bright Smiles Bright Futures ,BSBF) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จํากัด ร่วมกับ สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ซึ่งโครงการดังกล่าว ทางบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนชุดยาสีฟัน แปรงสีฟันตลอดจนสื่อการเรียนการสอน และคู่มือสําหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ครอบคลุมนักเรียน ๒๐ ล้านคนทั่วประเทศ ในระยะเวลา ๒๒ ปีของโครงการ มุ่งเน้นให้เด็กทุกคน ตระหนัก ถึงการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน อย่างถูกวิธี เพื่อสุขอนามัยที่ดีในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส  (Bright Smiles Bight Futures) ทางบริษัทฯ จึงจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีชิงถ้วยพระราชทานฯ พร้อมทุนการศึกษา เริ่มตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๕๗  จนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ ๖ เพื่อส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและความรู้สึกที่ดีต่อการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน ผ่านการวาดภาพในกลุ่มเด็กอายุระหว่าง ๖-๙ ปี ผลงานที่ชนะระดับประเทศจะได้เป็นตัวแทนของเด็กไทยร่วมเข้าประกวดแข่งขันรายการ  “My Bright Smile Global Calendar Contest” ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือก จะได้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิทินปี ๒๕๖๔ ที่ทางคอลเกตจะแจกจ่ายไปทั่วโลก

 

รางวัลจากการประกวด (ระดับประเทศ)

  • รางวัลชนะเลิศ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส ครั้งที่ ๖ จำนวน ๑ รางวัล
    • ถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    • ทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท
    • ใบประกาศนียบัตร

ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ๑๒ ผลงาน จะได้รับสิทธิ์ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดที่สหรัฐอเมริกา ชิงเงินรางวัล ๒๕,๐๐๐ บาท
และได้รับคัดเลือกผลงาน เป็นตัวแทนประเทศ ลงตีพิมพ์ในปฏิทินปีถัดไป เพื่อแจกจ่ายไปตามประเทศสมาชิกทั่วโลก

๑๒ ผลงาน ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยส่งเข้าประกวดที่สหรัฐอเมริกา

๑๒ ผลงาน ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยส่งเข้าประกวดที่สหรัฐอเมริกา

บรรยากาศวันตัดสินการประกวด

บรรยากาศวันตัดสินการประกวด

บรรยากาศวันตัดสินการประกวด

บรรยากาศวันตัดสินการประกวด

โครงการจำหน่ายภาพวาด เพื่อการกุศล

ทางบริษัทฯได้ต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี โดยการนำภาพวาดที่ได้ส่งเข้าประกวดแต่ละปี รวบรวมนำมาจำหน่ายเพื่อการกุศล สมทบทุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการอื่น ๆ สภากาชาดไทย

โดยจัดกิจกรรมภายในบริษัทฯ จำหน่ายให้กับพนักงานที่สำนักงานใหญ่คลองเตย  และโรงงานบางปะกง  และ จำหน่ายให้กับกลุ่มทันตแพทย์ ในงานประชุมวิชาการประจำปี ในวันที่ ๑๘ ถึง ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒  รายได้จากการจัดจำหน่ายเข้าร่วมสมทบทุนให้กับโครงการ โดยไม่หักรายได้ใด ๆ ทั้งสิ้น

โดยใน ปี ๒๕๖๒ นี้ คุณกัญญพร  เกียรติกุลกำจร ผู้จัดการฝ่ายทันตแพทย์สัมพันธ์ บริษัทคอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนส่งมอบเงินบริจาค จากการจำหน่ายภาพวาด ในโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส เพื่อสมทบทุน โครงการ ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และ ความพิการอื่น โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นตัวแทนในการรับมอบในครั้งนี้ โดยยอดรวมจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นจำนวน เงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ส่งมอบรายได้จากการขายภาพวาดระบายสีเพื่อสบทบทุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น ๆ สภากาชาดไทย จำนวนเงิน 100,000 บาท

ส่งมอบรายได้จากการขายภาพวาดระบายสีเพื่อสบทบทุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น ๆ สภากาชาดไทย จำนวนเงิน 100,000 บาท

บรรยากาศการขายภาพวาดระบายสี ในงานประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคม

บรรยากาศการขายภาพวาดระบายสี ในงานประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคม

บรรยากาศการขายรูปให้กับพนักงาน

บรรยากาศการขายรูปให้กับพนักงาน