การรักษาสุขภาพฟันที่แข็งแรงพร้อมอวดรอยยิ้มที่สดใส

ช่วงอายุ

  • สุขภาพช่องปากของหญิงมีครรภ์

  • การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ใหญ่

  • การดูแลสุขภาพช่องปากของทารกและเด็กเล็ก

  • การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป

  • การดูแลสุขภาพช่องปากในวัยรุ่น

ฟันหลอ

การถอนฟัน

เมื่อฟันถูกทำลายอย่างรุนแรงเกินกว่าจะรักษาได้ ฟันซี่นั้นมักต้องถูกผ่าหรือถอนออกจากกระดูกเบ้าฟัน เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่.